Kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het goede reilen en zeilen van de kerk.  De leden zorgen  dat de zondagse kerkdiensten goed verlopen, dat er aandacht is voor oudere en zieke gemeenteleden en zij beheren de ledenadministratie. Met de groep van voorgangers  is er contact over de diensten en over nieuwe ideeën.
Daarnaast heeft elk kerkenraadslid een eigen taak, bijvoorbeeld het preekrooster.

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters beheren de financiën en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en goederen.
Onder de gebouwen en goederen vallen naast de kerk, ook het kerkhof, de weem (boerderij) en de verpachte grond. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgemaakt. De gegevens zijn tegenwoordig openbaar. Zie ook bij ANBI.

Cluster

Als kerk maken we deel uit van een groter geheel. De kerkenraad onderhoudt daarom in clusterverband contacten met naburige kerken in Kantens, Westeremden en Middelstum .

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad vergadert één keer per maand.

Voorzitter
Grietje Schanssema-Ritsema, Groensingel 11, 9991 EB Middelstum, tel. 0595 – 55 27 63

Scriba
Jan Meems, Oldörpsterweg 1, 9981 NL Uithuizen, tel. 06 – 55 80 67 46, janmeems@gmail.com

Ouderling – kerkrentmeesters
Frank Colstee, Ossengang 13, 9994 PA Toornwerd, tel. 06 – 48 13 72 10, frank.colstee@hetnet.nl
Grietje Schanssema-Ritsema, Groensingel 11, 9991 EB Middelstum, tel. 0595 – 55 27 63

Dick Jalink (met speciale opdracht: restauratie kerk), Eenumerweg 6, 9914 PT Zeerijp, tel. 0596 – 20 39 16

E-mail: kerkrentmeesters@kerkhuizinge.nl

Ouderlingen
Vacature

Diaconie
Betty van der Molen, W J Dethmersweg 5, 9994 PC Toornwerd, tel. 0595 – 85 52 53
Gerrie Kapper, Wirdumerweg 55, 9919 HC Loppersum, tel. 0596-551913