In het kader van de ANBI regeling is het sinds 2015 vanuit de Belastingdienst verplicht gesteld om de gegevens van de afzonderlijke gemeentes te publiceren, om de giften van leden en betrokkenen aftrekbaar te laten zijn van de belasting. Wij voldoen graag aan dit verzoek om financiële openheid.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Huizinge
Telefoonnummer: 050 – 3049681
RSIN/Fiscaal nummer kerk: 824138260
RSIN/Fiscaal nummer diaconie 824139197
Bankrekening kerk: NL76 RABO 0342 259695
Bankrekening diaconie NL66 RABO 0373 7461 72
Website adres: www.kerkhuizinge.nl
E-mail: scribaat@kerkhuizinge.nl
Kerkadres: Torenstraat 15
Postcode: 9992 TZ
Plaats: Huizinge
Postadres: Hoofdweg 25
Postcode: 9992 TS
Plaats: Huizinge

PKN

De Protestantse gemeente te Huizinge is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Uitgangspunten

Geïnspireerd door de Bijbel willen we een gemeenschap zijn van gelovigen met verschillende achtergronden en uiteenlopende opvattingen die in onderlinge verdraagzaamheid en met respect voor elkaars geloofsbeleving de ontmoeting met God en met elkaar viert en uitdraagt. We streven ernaar een gastvrije en toegankelijke gemeente te zijn, waar ruimte is voor velerlei geloofsbeleving, die zich kan uiten in de stille omgang met God, in vriendschap met mensen, in de roeping door God, in de navolging van Christus, in de aanraking door muziek, cultuur en natuur, in het vieren van het leven, in de dienstbaarheid aan de naaste en de samenleving. De gemeente wil open staan voor veranderingen en dus toekomstgericht zijn.

Doelstellingen

Een open en veelvormige geloofs- en leergemeenschap te zijn met ruimte voor communicatie en dialoog.

Aandacht en zorg te besteden aan mensen binnen en buiten de kerk en daarvoor initiatieven te ontplooien en acties te ondernemen ten behoeve van pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting.

Samenkomsten, vieringen en kerkdiensten te houden, met ruimte in de vormgeving van de liturgie, om de verscheidenheid in geloofsuitingen tot haar recht te laten komen.

De financiën efficiënt te gebruiken om de hiervoor genoemde doelen te bereiken.

Informatiekanalen als het kerkblad, de website en e-mail en andere kanalen te benutten om gemeenteleden en andere belangstellenden zo goed mogelijk te informeren over wat er leeft en gebeurt in de kerk.

Rechtspositie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Huizinge.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

2 ouderlingen
3 kerkrentmeesters
2 diakenen

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan Protestantse Kerk Nederland.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:  Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beloningsbeleid.

De beloning van onze medewerker in loondienst, onze kerkelijk werker, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

In de bijgevoegde documenten (zie hieronder) zijn de gegevens over jaarrekeningen en begrotingen van afgelopen jaren opgenomen.

Lees jaarrekening kerkrentmeesters 2022

Lees jaarrekening diaconie 2022