Uitvoering geven aan “omzien naar elkaar” is één van de belangrijkste taken van de diaconie. Dit gebeurt op lokaal niveau door bezoekjes, telefoontjes of kaarten aan gemeenteleden en andere betrokkenen van de Johannes de Dopergemeente.

Dankzij de giften die de diaconie krijgt, ondersteunt zij lokale en internationale doelen. De diaconie informeert de gemeente via de Nieuwsbrief, het themaboekje en de orde van dienst over de gekozen doelen; in de Nieuwsbrief worden maandelijks de opbrengsten en uitgaven vermeld en ook de bijdragen die gegeven worden aan het Rode Kruis of andere organisaties die wereldwijd hulp bieden bij grote rampen.

De diakenen verlenen elke eerste zondag van de maand hun medewerking aan het Delen van Brood en Wijn.

De bezoekgroep
De diaconie coördineert de bezoekgroep.
De bezoekgroep bestaat uit vijf personen, deels gemeenteleden en deels kerkenraadsleden; ze hebben allen een geheimhoudingsplicht.
De leden bezoeken op eigen initiatief of in onderling overleg gemeenteleden en staan open voor een ieder die bezoek op prijs stelt.
De bezoekgroep vergadert twee keer per jaar.

Diakenen:
Gerrie Kapper en Betty van der Molen.

Bankrekening:
Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL66 RABO 0373 7461 72.