De commissie Vorming en Toerusting organiseert tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld leerhuis- en thema-avonden, gespreksgroepen, poëziebijeenkomsten en wat dies meer zij. De activiteiten bieden  de kans anderen te ontmoeten buiten de wekelijkse diensten om en samen te leren. Het streven is om het aanbod divers te houden zodat er voor iedereen wel iets bij zit wat aanspreekt. De bijeenkomsten worden doorgaans gehouden in ‘De Paardenstal’ in Huizinge. Bij grote belangstelling wordt uitgeweken naar ‘’t Ol Schoultje’, ook in Huizinge.

Hieronder treft u het programma aan vanaf de herfst van 2018 tot en met de prille lente van 2019. We maken het ook bekend via de Nieuwsbrief.

 

Programma Vorming en Toerusting 2018-2019

 

De derde helft

De gemeente Huizinge heeft in het kader van het winterwerk een aantal jaren geleden gespreksavonden gestart met als titel de derde helft.De bedoeling was om af en toe bij elkaar te komen om nog eens na te praten over een preek die ons bijzonder heeft geraakt of anderszins tot nadenken stemde.
De naam de derde helft, werd gekozen als verwijzing naar het voetbal: de wedstrijd is gespeeld, het voetbaltenue zit weer in de sporttas, en dan is er nog de nazit achteraf waarin de wedstrijd wordt na beschouwd.
Er zijn inmiddels op initiatief van gemeenteleden een paar van deze derde helften gehouden, en het waren zeer inspirerende avonden.

In de praktijk is gebleken dat het spontane initiatief dat we als commissie voor ogen hadden niet echt werkt. Er wordt vaak niet aan de mogelijkheid van een derde helft gedacht, en als men er wel aan denkt is de timing soms weer heel ongelukkig; er zijn bijvoorbeeld dan net veel andere activiteiten in die week.

Omdat het toch zeer de moeite waard is gebleken om op die manier nog eens een dienst na te bespreken draaien we het concept nu eens om. We hebben Egbert Smit bereid gevonden om zijn dienst van 7 oktober aan te wenden voor een  derde helftop de woensdag erna: 10 oktober.
Een introductie van Egbert  leest u hieronder.

Lieve mensen!

Op woensdag avond 10 oktober, om half acht in de paardenstal, zal er een editie van de derde helft plaatsvinden. Deze avond is bedoeld om de deelnemers aan de eredienst van de zondag daarvoor gelegenheid te geven om met de voorganger en met elkaar van gedachten te wisselen over wat er in die dienst gebeurd is en in het bijzonder over wat er in de preek te berde is gebracht.

De dienst van 7 oktober valt in het blok gezangen en gebeden. Er staan in de bijbel veel gezangen en gebeden: denk maar aan de psalmen die geacht worden gezongen te worden. Bovendien zijn zij wat betreft inhoud bijzonder rijk en het ligt voor de hand er een voor deze dienst te kiezen. Maar dat doe ik niet want ik denk dat andere voorgangers er wel een zullen gebruiken. Ik kies voor twee gebeden die wat betreft de achterliggende theologie behoorlijk tegengesteld zijn en daarom interessant. Het eerste gebed wordt gebeden door Nehemia als hij hoort hoe slecht diegenen die na de ballingschap teruggekeerd zijn naar Judea eraan toe zijn. (Je kunt dit lezen in Nehemia 1.) Het tweede gebed is dat korte gebed dat Jezus bidt in de hof op de olijfberg vlak voor hij gevangen genomen wordt. (Dit staat in Lucas 22: 42). Het is afspraak en regel tegenover vertrouwen, zekerheid tegenover onzekerheid, voorspelbaarheid tegenover raadselachtigheid. Het is een thematiek waar iedereen die in God wil geloven van weet en over meepraten kan.

Ik hoop op een mooie dienst en een zinvol, verrijkend gesprek achteraf.

Egbert Smit.

 

Opgave, graag bij voorkeur voor 30 september bij Gera van der Hoek,  gera.vdhoek@tele2.nlof tel: 06 22003049.

 

In gesprek met andere godsdiensten.

Just van Es biedt aan een aantal bijeenkomsten te leiden over dit thema:
“ Het gesprek met andere godsdiensten kan ons helpen beter inzicht te krijgen op de rijkdom en de beperkingen van onze eigen christelijke of westerse traditie. Dat geldt zeker voor de dialoog met het Boeddhisme. Vooral als het gaat om de beleving en de beoefening van het geloof. Op deze bijeenkomsten laten we ons bij dit gesprek helpen door het boek De lotus en de roos van de godsdienstpsycholoog en boeddhistisch leraar Han F. de Wit. We bekijken aan de hand van dat boek achtereenvolgens het boeddhisme (a) als religie,
(b) als psychologische visie, (c) als manier van leven (meditatie en ethiek)”.
Het verdient aanbeveling om het boek te lezen ter voorbereiding op de bijeenkomsten.

 Donderdagmiddagen: 11 en 25 oktober en 8 november 2018 van 14.00 tot 16.00 uur in de Paardenstal.

Opgave, graag voor 1 oktober bij Betty van der Molen, bvandermolen2017@gmail.com

 

De “Paradijscantate”

Misschien wel het allerbekendste Bijbelverhaal: de geschiedenis van Adam, Eva, de slang en de tuin. Maar hoe bekend ook, het blijft een mysterieuze geschiedenis, met ruimte voor ontelbare interpretaties.

Genoeg inspiratie dus ook voor een Paradijscantate, die eind voorjaar 2018 door Barbara de Beaufort (tekst) en Kees Steketee (muziek) werd voltooid, en door de Johannes de Dopercantorij op 18 november om 16.30 uur zal worden uitgevoerd in de kerk van Huizinge.

Door de eeuwen heen is het paradijsverhaal van grote invloed geweest op het denken over mens en natuur. Met name de opvattingen dat de mens het hoogtepunt zou zijn van de schepping, dat de man boven de vrouw gesteld zou zijn, en dat wij alle ellende op de wereld te danken hebben aan het hapje appel dat Eva nam, hebben veel kwaad aangericht.

Gelukkig is er ondertussen wel het een en ander gebeurd, en is het verhaal ook anders te lezen. In deze cantate is er ter compensatie wat extra aandacht voor de vrouwelijke (zowel menselijke als dierlijke) invalshoek. Het accent ligt niet op de moralistische opvatting over wat later ‘de zondeval’ is gaan heten. Maar meer op de tragiek van mensen die opgroeien, wijzer worden en dus afscheid moeten nemen van hun idyllische kindertijd. De tragiek van het wantrouwen, dat zijn intrede doet. Maar ook op de band met God, die zijn geliefde schepping niet loslaat. En op de verbondenheid tussen mensen onderling en tussen mensen en dieren. Dit alles niet ten behoeve van de mens, maar ten behoeve van de schepping als geheel, waar het God uiteindelijk om te doen was.

 

Muzikaal wordt het verhaal, in- en uitgeluid door een mooi Engels koraal, vormgegeven in recitatieven en aria-achtige lijnen, dialogen en gesprekken tussen Eva, de slang, Adam en God. De dieren dansen in een 9/8 maat, Eva bezingt in een duet met de sopraansax hoe het zou kunnen zijn om ‘als goden te leven’, en als de zondeval dan toch onvermijdelijk aan de orde komt klinkt steeds een schrijnend dominantseptiem akkoord. En diezelfde liefelijke sax omspeelt daarna de ‘kringen van schuld’ en zorgt voor de ‘troost van het lied’.

18 november 2018,  16:30 uur, Johannes de Doperkerk Huizinge

Johannes de Dopercantorij o.l.v.Kees Steketee (orgel),

Gera van der Hoek (sopraan, Eva)Barbara de Beaufort (mezzosopraan, slang),Hinrick Klugkist (tenor, Adam),Jan Smid (bas, God) enJolanda Tuma (sopraansax).

 

“Professor bestaat God?” door Peter Barthel.

In het kader van de viering van het 400-jarig bestaan van de RUG in 2014 werd aan het publiek gevraagd om vragen te stellen. De 7-jarige Anco Visser kwam met de bovenstaande vraag en deze vraag werd niet beantwoord door een theoloog maar door Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde. Barthel was en is hoofd van de RUG Scholierenacademie en hij geeft al jaren lezingen over de verhouding tussen religie en wetenschap. Zijn antwoord schreef hij aan Anco in een brief, kort samengevat: “nee, God bestaat niet als een persoon die in de hemel woont, de wereld bestuurt en voor jou zorgt. Het goede en het mooie in deze wereld dat is wat ik God zou willen noemen. God bestaat in hoe jij en ik leven. Als mensen voor elkaar willen zorgen, dan zie je dáár iets van God”.

Hij heeft zijn antwoord ook uitgewerkt in een boekje voor volwassenen met dezelfde titel. Voor zijn boek sprak en correspondeerde hij met mensen als dominee Carel ter Linden, bisschop Gerard de Korte, de atheïstische dominee Klaas Hendrikse en geloofsafvalligen als Marten ’t Hart en theoloog Harry Kuitert. Ook collega-wetenschappers hebben hem geïnspireerd.                                                                                                   Barthel omschrijft God in zijn boek als de bezielende Geest van de wereld. Wij als mensen moeten ons richten op de Geest, die ons elke keer vraagt: wat is wijs? Wat is goed? Dus een heel praktische insteek. Religie begint volgens Barthel met een gevoel van verwondering over het mysterie van het heelal, de aarde en de mens. Vanuit die verwondering kun je je met de Geest verbinden. Van een conflict tussen zijn wetenschappelijke en religieuze activiteiten heeft hij nooit last gehad: “wetenschap gaat over de feiten, over de ‘letter’, religie of religiositeit wil daar betekenis, de ‘Geest’ aan toevoegen. Ze vullen elkaar aan”.                                                                                                                                                               Barthel (zelf PKN-lid in Bedum) heeft forse kritiek op het huidige functioneren van de kerk. Hij pleit ervoor om de kerk veel toegankelijker te maken en zich te richten op de centrale boodschap: de naastenliefde.

Donderdagavond 14 februari 2019 om 19.30 uur in ’T Ol Schoultje te Huizinge.

Opgave, graag voor 1 februari bij Liesbeth de Voogd, liesdevoogd@gmail.comof tel: 06-45470698 of 050-3049681.

 

 

De Koran en Johannes de Doper

Deze avond over de Koran wordt verzorgt door Caroline Lemmens.

Zij zal in het bijzonder ingaan op de passages in de Koran waarin Johannes de Doper optreedt.

We gaan de verschillende passages met Johannes in een hoofd- of bijrol in de Koran bekijken.

Vragen die dan opkomen zijn: wat is de rol van Johannes de Doper? Wat betekent het dat hij altijd samen met Jezus en Maria wordt genoemd?

Hoe keek de schrijver van de Koran naar Johannes de Doper?

Algemeen wordt gedacht dat de Koran in verschillende fasen is geschreven. Hoe kunnen we dat zien?

Kunnen we iets zeggen over de houding van de schrijver van de Koran ten opzichte van de Christenen?

 

Een avond dus over een in onze cultuur nauwelijks bekend heilig boek, waarin figuren uit onze christelijke traditie een belangrijke rol krijgen toebedeeld.

Donderdag 7 maart 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in ‘T Ol Schoultje te Huizinge.

Opgave, graag voor 24 februari bij Gera van der Hoek, gera.vdhoek@tele2.nlof tel: 06 22003049.

 

Schrijf je eigen psalm.

Onder leiding van Barbara de Beaufort.

In het boek van de Psalmen klinkt een persoonlijke, menselijke stem door. Er is iemand aan het woord die bidt tot God, die kwaad is, dankbaar is, ongerust, blij, angstig, vol bewondering of neerslachtig. Of alles door elkaar.

Het kan een gebed zijn, een aanklacht, een gedicht of een danklied, dat valt allemaal onder de psalmen.

Eigenlijk is een psalm ook nu nog een mooie vorm om te onderzoeken wat er in je leeft en wat belangrijk voor je is, en om dat bondig op te schrijven.

Dat is wat we gaan doen: een eigen psalm schrijven.

We doen dat aan de hand van de meest bekende en geliefde van alle psalmen, psalm 23: De Heer is mijn herder.

Door associaties te noteren, en ons te verdiepen in de structuur van de psalm, komen we gaandeweg tot een eigen formulering. Ieder voor zich.

Je hoeft niet ‘mooi’ te kunnen schrijven. We gaan niet vergelijken. Het gaat om het onderzoeken van je persoonlijke woorden en beelden. Het is dus altijd goed wat je doet.

 

Donderdagavond 28 maart 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in de Paardenstal: Schrijf je eigen Psalm.

Opgave, graag voor 14 maart bij Betty van der Molen, bvandermolen2017@gmail.com

Maximaal 10 deelnemers