Collectes, IBAN Kerk Huizinge

Zolang de coronarichtlijnen gelden, worden er geen collectes gehouden tijdens de zondagse diensten. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge.
De Kerkrentmeesters hebben één IBAN-rekeningnummer, te weten: NL76 RABO 0342 2596 95, dat zowel voor de zondagse collecten als de vrijwillige bijdragen gebruikt wordt. Wilt u hierbij in de omschrijving aangeven of dit voor de collecte is of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?
Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is: NL14 TRIO 0379 5211 13.

Kerkdiensten: brief aan de gemeente

Beste gemeenteleden, en allen die ons een warm hart toedragen,

Met jullie ben ik nu erg blij dat de uitbraak van het coronavirus in Nederland enorm is afgenomen. De regels werden al versoepeld en dat is nu verder uitgebreid. We mochten al kerkdiensten houden met 30 mensen en nu is dat verruimd naar 100. Voor ons betekent dat, dat er 40 kerkgangers kunnen zijn buiten de voorgangers en beperkte kerkenraad om.

Deze week kwam de kerkenraad bijeen om de eerste 2 diensten te evalueren. We konden maar één conclusie trekken, nl. dat het goed ging en dat het mooie diensten waren en dat het fijn was om elkaar weer te ontmoeten, zij het op 1,5 meter afstand. Ook troffen we het met het weer, zodat we buiten konden koffiedrinken.

Vanaf zondag 5 juli kunnen dus meer mensen deelnemen aan de diensten, maar opgave blijft verplicht. Graag voor vrijdags 20.00 uur via: pghuizinge.aanmelden@gmail.com

We willen teleurstelling voorkomen en niemand hoeven wegsturen, want we moeten ons blijven houden aan het protocol van de 1,5 meter afstand. Daarom kan nog geen ‘Delen van brood en wijn’ plaatsvinden en mogen we helaas nog niet zingen. Koffiedrinken doen we alleen bij goed weer, buiten.

Het preekrooster is voor de zomerperiode ingevuld, de gastvoorgangers komen graag en waar er toch uitval is neemt één van onze eigen voorgangers waar, waarvoor we hen veel dank toezeggen.

We zijn blij dat we ook zo weer gemeente kunnen zijn.

Het was een enerverende tijd, vanaf begin maart, de Lockdown.

Zoeken naar wegen om toch met elkaar verbonden te blijven.

Wat fijn, Janny Steenstra, dat jij met het voorstel kwam om een wekelijkse Nieuwsbrief uit te brengen, dank je wel daarvoor. Helaas kon je er zelf minder actief aan meedoen, maar jouw aanzet was bij de vijf gemeenteleden: Fenneke en Frank Colstee, Barbara de Beaufort, Hinrick Klugkist en Roely van Leeuwen, die het oppakten, in goede handen. Dank jullie wel voor het nieuws dat we al die weken via e-mail of post ontvingen.

Ook kon er iedere zondag via YouTube geluisterd worden naar een in de kerk opgenomen programma met de titel ‘Overwegend Muziek’, waarin Kees Steketee, en ook Gera van der Hoek en Jolanda Tuma veelal door Kees gecomponeerde muziek uitvoerden bij gelezen Bijbelteksten. Kees heeft zich daarvoor enorm ingezet waarvoor we hem en ook Gera, Jolanda en allen die de Bijbelteksten voorlazen, zeer dankbaar zijn, evenals Hinrick Klugkist die de opnamen mede verzorgde en er daarnaast voor zorgde dat wekelijks een dienst van een jaar geleden beluisterd kon worden. Ook danken we Roely voor het verzorgen van de altijd weer mooie Ordes van dienst en het overige drukwerk.

Met dank aan Reint Wobbes was en is kerk dagelijks geopend. Veel mensen, gemeenteleden en anderen, zijn even binnengelopen om stil te zitten, een kaarsje te branden, of te luisteren naar een CD-opname van ons eigen orgel. Prachtig dat Martje Star en Roely van Leeuwen zorgden voor mooie boeketten bloemen, dank jullie wel daarvoor. Als laatste wil ik ook allen bedanken die ervoor zorgden dat met Pasen en Pinksteren de kerk mooi, passend, was ingericht.

In de eerste wekelijke Nieuwsbrief sprak ik de hoop uit dat we goed door deze crisis heen zouden komen.

Voor ons allemaal hoop ik dat dat tot nu ook het geval is geweest, dat al het bovengenoemde en de pastorale zorg die we van Barbara ontvingen ons goed heeft gedaan. Voor wie dierbaren moest verliezen wil ik mijn medeleven betuigen en hen heel veel kracht en sterkte toewensen voor het verwerken van het verdriet.

Graag wil ik eindigen met ons allen veel goeds toe te wensen voor de komende tijd waarin we elkaar hopelijk vaak ontmoeten in de kerk of daarbuiten. Dat het ons goed mag blijven gaan.

Met een hartelijke groet, ook namens de kerkenraad,

Grietje Schanssema-Ritsema.

Kerkdiensten. Voel u welkom…

De eerste kerkdiensten hebben weer plaatsgevonden in Huizinge. Weliswaar in kleine kring, maar het zijn -met de nodige aanpassingen- prachtige diensten. Het weer werkt uitstekend mee zodat er na de dienst buiten koffie gedronken kan worden om elkaar informeel te ontmoeten.

Denkt u er nog wel aan dat als u de dienst wilt bezoeken u zich wel moet opgeven?

U kunt zich aanmelden voor een dienst op dit mailadres: pghuizinge.aanmelden@gmail.com

De dienst is weer als vanouds te beluisteren op YouTube. Om de mensen die de stap nog niet aandurven om naar de kerk te komen heeft Hinrick een klein gedeelte van de dienst met beeld opgenomen. Zo kunt u dit niet alleen horen maar ook zien.

Mogelijk dat begin of medio juli de regelgeving wat kan worden verruimd. Ook daarvan zult u uiteraard op de hoogte worden gehouden.

namens de kerkenraad,

Roely van Leeuwen

.

De deur gaat voorzichtig open

Van de Kerkenraad

Het is lang geleden dat we elkaar ‘gewoon’ als gemeente hebben ontmoet in de wekelijkse kerkdienst in Huizinge. Door middel van een wekelijkse nieuwsbrief hebben we getracht contact met elkaar te houden.

Daaruit is ook de wekelijkse Overwegend muziek ontstaan.

Gelukkig is het nu zover dat de overheidsmaatregelen wat de kerkdiensten betreft zijn versoepeld en dat betekent dat we, met inachtneming van de voorschriften en beschermende maatregelen die nodig zijn, weer voorzichtig kunnen beginnen.

De gemeenteleden, gastleden en blijkgevers van verbondenheid hebben hierover een uitgebreide brief ontvangen.

In deze brief staat onder andere vermeld dat u zich moet opgeven voor het bezoeken van een dienst.

U kunt zich aanmelden voor een dienst op dit mailadres: pghuizinge.aanmelden@gmail.com

Wilt u zich vóór 11 juni a.s. opgeven?

Als u er nog niet voor voelt om een kerkdienst te bezoeken, dan horen we dat ook graag van u.

We hebben ook gesproken over het organiseren van een kleine kringbijeenkomst.

Mocht daar uw belangstelling naar uit gaan, bijvoorbeeld als u het bezoeken van een kerkdienst een te grote stap vindt, dan bestaat daar dus deze mogelijkheid voor.

Ook dat kunt u doorgeven op het aangegeven mailadres.

De kerkenraad is zich er terdege van bewust dat het voor een aantal gemeenteleden, ook onder deze voorwaarden, onmogelijk zal zijn om de diensten te bezoeken.

We overwegen en onderzoeken om begin en einde van de dienst met beeld op te nemen en dat toe te voegen aan de gebruikelijke YouTube-opnames, zodat mensen thuis de bemoediging en de zegen niet alleen horen maar ook zien.

Om deze diensten te doen slagen moeten we ons houden aan een aantal beperkingen: geen gemeentezang, koffie/thee bij goed weer (buiten), afstand houden, geen Brood en Wijn, opgave van tevoren, een beperkt aantal mensen.

Ja, het zal anders zijn en toch gaan we gaan de draad weer oppakken, en ook wij hadden graag gezien dat we gewoon weer gewone diensten zouden hebben, maar dat gaat voorlopig even niet.

namens de kerkenraad

Roely van Leeuwen

7 juni Meditatie en Overwegend Muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 7 juni mei is van Egbert Smit. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Deze week, op de zondag van de Drie-eenheid, de laatste editie.

Als inleidende muziek klinkt ‘Dank, dank nu allen God’, gezang 704.

Just leest daarna uit Genesis 18, het bezoek van de drie mannen aan Abraham bij Mamre.

Het muzikale antwoord komt met orgel, de sopraansax van Jolanda, en gezang 868, ‘Lof zij de Heer’, “met Abrahams kinderen samen”.

Uit Mattheus 28 horen we de ‘uitzending van de leerlingen’.

De Drie-eenheid wordt daarna geïllustreerd met weer orgel en sax: Gezang 302, ‘God in den hoog’ alleen zij eer’.

Als de kaarsen zijn uitgeblazen, blazen we ook ‘Overwegend muziek’ uit met Air-o-sol van Bach e.a.

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

31 mei Meditatie en Overwegend Muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 31 mei is van Caroline Lemmens. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Deze week, met Pinksteren, begint Gera van der Hoek met een gebed om de Geest, een vertaling van Ton Lathouwers van Veni, sancte Spiritus.

Egbert Smit leest uit Johannes 14, gevolgd door een orgelimprovisatie over gezang 1009, ‘O lieve Heer, geef vrede’.

Uiteraard klinkt Handelingen 2, gelezen en gezongen. De tekst wordt onderbroken door orgelspel over gezang 678, alle negen coupletten, gebaseerd op Joël 2.

Geest van hierboven (gezang 675) vormt de afsluiting: een inleidende koraalzetting met tot slot ‘In dir ist Freude’ (BWV 615) van Johann Sebastian Bach. 

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

24 mei Meditatie en Overwegend Muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 24 mei is van Barbara de Beaufort. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Deze week, op Wezenzondag, leest Jolanda Tuma uit Genesis 7 en 8 het verhaal van de zondvloed.

Als inleidende muziek klinkt de Cantilena voor orgel, van Joseph

Rheinberger, met de uitkomende stem door sopraansax.

De lezing wordt onderbroken door een aantal bewerkingen van het lied ‘O eeuwige Vader, sterk in macht’, een gebed voor hen

die zijn in nood op zee.

Gezang 657, ‘Zolang wij ademhalen’, vormt de afsluiting van deze ´Overwegend muziek´. In beide liedbewerkingen zijn een aantal variaties met sopraansax opgenomen uit twee Huizinger cantates: Jona (2017) en de Oogstcantate (2016).

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

17 mei Meditatie en Overwegend Muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 17 mei is van Lieneke Buijs. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Zondag 17 mei leest Mannie Hovenkamp Psalm 23. In het Nederlands en het Gronings. Tussen de beide gelezen versies klinkt de tekst uit de Naardense Bijbel, getoonzet en gezongen door Gera van der Hoek. Op het Van Vulpen orgel wordt geïmproviseerd over de berijmde Psalm. Het lied ‘d’Almachtige is mijn herder en geleide’, gespeeld op het Van Dam orgel, sluit deze ‘Overwegend muziek’ af.

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

10 mei Meditatie en Overwegend muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 10 mei is van Just van Es. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Op deze zondag leest Barbara over de verschijning van Jezus, na zijn opstanding, aan Petrus (Johannes 21). Het verhaal wordt onderbroken door een improvisatie over gezang 649, (O Heer, blijf toch niet vragen) en omlijst door een partita van Johan Gottfried Walther over ‘Jesu meine Freude’. 

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.

3 mei Meditatie en Overwegend muziek

Sinds er geen diensten meer zijn publiceren we wekelijks een Nieuwsbrief, met daarin een meditatie van één van onze voorgangers.

Onder het motto ‘overwegend muziek’ is er elke week op ons YouTube kanaal een filmpje met een Bijbellezing en bijbehorende Huizinger muziek.

Meditatie

De Meditatie van 3 mei is van Mannie Hovenkamp. Klik hier voor het openen van het document.

Overwegend muziek

Op deze zondag, aan het begin van de week van 4 en 5 mei, leest Anne Timmer uit Galaten 5 ‘Leven door de Geest’. De lezing wordt ingeleid door een aantal bewerkingen van het lied ‘Wie maar de goede God laat zorgen’, dat in ons oude liedboek staat als gezang nummer 429, maar in de nieuwe bundel een plaats werd ontzegd.

Na de lezing klinkt een duet tussen Gera en de sopraansax van Jolanda in een gedeelte uit het Huizinger Requiem (De Beaufort/Steketee). Deze ‘Overwegend muziek’ wordt afgesloten met nog een bewerking en een zetting, beide van Johann Sebastian Bach, van ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’.

Klik hier voor de link naar de video

Klik hier voor de link naar het YouTube kanaal.