Kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het goede reilen en zeilen van de kerk.  De leden zorgen  dat de zondagse kerkdiensten goed verlopen, dat er aandacht is voor oudere en zieke gemeenteleden en zij beheren de ledenadministratie. Met de groep van voorgangers  is er contact over de diensten en over nieuwe ideeën.
Daarnaast heeft elk kerkenraadslid een eigen taak, bijvoorbeeld het preekrooster.

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters beheren de financiën en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en goederen.
Onder de gebouwen en goederen vallen naast de kerk, ook het kerkhof, de weem (boerderij) en de verpachte grond. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgemaakt. De gegevens zijn tegenwoordig openbaar. Zie ook bij ANBI.

Cluster

Als kerk maken we deel uit van een groter geheel. De kerkenraad onderhoudt daarom in clusterverband contacten met naburige kerken in Kantens, Westeremden en Middelstum .

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad vergadert één keer per maand.

Voorzitter
Grietje Schanssema-Ritsema, Groensingel 11, 9991 EB Middelstum, tel. 0595 – 55 27 63

Scriba
Liesbeth de Voogd, Onderwierum 7, 9959 TA Onderdendam, tel. 050 – 304 96 81
E-mail: scribaat@kerkhuizinge.nl

Ouderling – kerkrentmeesters
Frank Colstee, Borglanden 2, 9921 RV Stedum, tel. 0596 – 55 12 76
Jan Willem Kapper, Huizingerweg 43, 9922 TD Westeremden, tel. 0596 – 55 19 13
Dick Jalink, Hoofdweg 28, 9992 TT Huizinge, tel. 0595 – 85 04 99
E-mail: kerkrentmeesters@kerkhuizinge.nl

Ouderlingen
Grietje Schanssema-Ritsema, Groensingel 11, 9991 EB Middelstum, tel. 0595 – 55 27 63
Liesbeth de Voogd, Onderwierum 7, 9959 TA Onderdendam, tel. 050 – 304 96 81

Diaconie
Betty van der Molen, Uiteinderweg 14 9905 TC Holwierde, tel. 0596-568211
Martje Star, E.L. Ubbensweg 1, 9992 TR  Huizinge, tel. 0595 – 55 13 05